Podmínky členství

Autor: Blanka Valášková <oktarinka(at)centrum.cz>, Téma: Pidižvíci, Vydáno dne: 30. 11. 2007

Prosím, přečtěte si podmínky členství na kroužku MOP Pidižvíci platné od září 2007.Ustanovení

  1. Kroužek funguje při základní organizaci 22/07 ČSOP Libosváry.
  2. Kroužek pořádá víkendové akce apod., o kterých budou zákonní zástupci včas informováni a svým podpisem potvrdí účast svého dítěte. V případě neúčasti dá zákonný zástupce vědět nejpozději do dvou dnů před začátkem akce a to písemně či telefonicky ( e-mail:oktarinka@centrum.cz, tel. 603 889 083).
  3. Vzhledem k uvedeným činnostem rodiče potvrzují, že dítě nemá zdravotní potíže, které by je omezovaly v účasti na akcích, a že jeho školní výsledky a případná další zájmová činnost neomezují jeho pravidelnou docházku do kroužku.
  4. Rodiče mají odpovědnost informovat vedení kroužku (Blanku Valáškovou) včas o změnách zdravotního stavu dítěte, které by mohly vést k omezení či obtížím při jeho činnosti v přírodovědném kroužku.
  5. Kroužek funguje vždy jednou týdně v odpoledních hodinách (den a čas bude upřesněn) v prostorách ekocentra Taurus- klubovna. Děti se vždy dozvědí na konci kroužku, co se bude dělat příště. Zák. zástupci dětí, budou informováni do notýsku písemně. V případě neúčasti na kroužku, omluví zákonný zástupce dítě a to buď písemně (oktarinka@centrum.cz,) nebo telefonicky (603 889 083) den předem .
  6. Děti budou nosit na schůzky, pokud se budou konat v klubovně, přezůvky a dále pak vždy sešit s tužkou, na zaznamenávání pokusů, pozorování apod.
  7. Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti oddílu, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti kroužku např. v kronikách, tisku, na internetu, atp.
  8. Členství v přírodovědném kroužku je na jeden kalendářní rok. Po roce se vždy obnovuje. Členové dostávají průkazku, která jejího majitele opravňuje k využívání slev v muzeích a ZOO zahradách. Členský poplatek MOP činí 100,- Kč na kalendářní rok a příspěvek na materiál ve výši 150,-Kč (od 8.9.08 do 15.12.08).
  9. Děti budou dodržovat řád klubovny, bezpečnost a dbát pokynů vedoucího.

Děkuji   za dodržování našich ustanovení

Blanka Valášková